VP CHINTAN BAITHAK GOA 2017 : Nirav Parikh : INVESTMENT JOURNEY/PHILOSOPHY

Pfa presentation on my Investment Journey/Philosophy. Feedback Welcome.
Thanks.

Investment Journey.pptx (47.7 KB)

17 Likes